Domáce násilie

Ako som sľúbil , prihováram sa Vám touto formou a budem sa dotýkať aj tém, ktoré nie sú vždy príjemne, ale bohužiaľ patria ku každodennému životu. Jednou takou závažnou témou je téma domáceho násilia, je to forma násilia, ktoré v poslednom období naberá na obrátkach a čoraz viac sa rozširuje.

 

Domáce násilie je jednou z najrozšírenejších a zároveň najmenej kontrolovaných foriem násilia v našej spoločnosti. Zahŕňa všetky prejavy fyzického, sexuálneho a psychického násilia páchaného medzi jednotlivými členmi rodiny, v veľkej  väčšine páchaného mužmi voči ženám a čiastočne aj voči deťom a starým rodičom.

 

Charakteristickým rysom domáceho násilia je jeho opakovanie, dlhovekosť a skoro každodenná prítomnosť. Ide v podstate o vzorec donucovacieho správania sa užívaného jednou osobou na ovládanie inej alebo iných osôb. Môže mať rôzne podoby : nadávky, neustála kritika, ponižovanie, zosmiešňovanie, podrývanie sebadôvery, obmedzovanie osobnej slobody, ekonomické vydieranie, vyhrážanie a  fyzické ubližovanie . K domácemu násiliu dochádza vo všetkých krajinách a sociálnych vrstvách, bez ohľadu na vzdelanie, náboženskú orientáciu, vek, etnickú  príslušnosť.

 

Obeť, najčastejšie žena, nemusí na začiatku vzťahu poznať, že jej partner má sklony k násiliu. Partner býva po určitú dobu milý, pozorný a trpezlivý. Až v záťažových  situáciách jedná a reaguje na tieto podnety (nedostatok peňazí, narodenie peňazí, strata zamestnania a pod.).V čase, keď sa jeho násilnícke sklony prejavia, obeť už často nemá silu ani možnosť vzťah ukončiť a odísť. K dôvodom , prečo ženy po celom svete zotrvajú vo vzťahu, kde je násilie páchané, patrí hlavne :

  • Ekonomická závislosť – žena nemá vlastný príjem, byt, nemá kam ísť
  • Strach z budúcnosti – čo sa stane k, keď odíde od muža, čo bude robiť, čo bude s deťmi, ako zareaguje muž, ako sa na to bude pozerať okolie a pod.
  • Tradičný obraz o poslaní ženy – žiť pre druhých, zodpovednosť za citovú atmosféru v rodine, seba obviňovanie za rozpad rodiny, „nutnosť „ potlačovať vlastné potreby v prospech ostatných členov rodiny.

V každej spoločnosti pretrvávajú rôzne mýty o domácom násilí. ktoré sú najväčšou prekážkou pre poznanie a prijatie tohto javu ako závažného spoločenského problému. Predovšetkým ide o názor, že násilie v rodine je súkromnou záležitosťou, že si obeť o to koleduje, že si to zaslúži, dokonca že má násilie rada. Často je počuť aj frázu, že domáce násilie nie je zločin ako taký, ale ide o jednanie z lásky a vášne.

 

Spoločenská reakcia na domáce násilie môže mať tri podoby :

  • Bez reakcie, ide o súkromnú vec
  • Dôsledná a okamžitá kriminalizácia problému, páchateľ je zadržaný, obžalovaný a potrestaný
  • Flexibilná a diferencovaná reakcia, kombinácia opatrení právnej a sociálnej povahy

Najhorším variantom je variant číslo jeden, ktorá znamená skoro úplnú nečinnosť a je tu veľké riziko neustále rastúceho násilia v rodine, ktoré môže skončiť vážnym fyzickým alebo psychickým poškodením obetí. Žiaľ tento prístup je dosť rozšírený v našom štáte.

Druhý variant je považovaný za najúspešnejší a najúčinnejší, ale ako sa ukázalo, účinok sankcii je krátkodobý a vedie k rozpadu rodiny.

Najlepším variantom sa ukázal variant číslo tri . Znamená včasné odhalenie a riešenie konfliktu, kombináciou opatrení právnej a sociálnej povahy.

Pri spozorovaní alebo podozrení s páchania domáceho násilia sa s dôverou obráťte na zamestnancov mestskej polície, ktorí Vám poskytnú potrebné rady, ako situáciu čo najlepšie vyriešiť. Nepodceňujte domáce násilie! Môže znamenať katastrofu pre niekoho rodinu, pre vašich priateľov, známych alebo susedov.

 

 

Sme tu pre Vás!

 

Róbert Major
náčelník MsP

 

 

Viac článkov na: www.hurbanovo.sk/mestska-policia


Zverejnené dňa: 17. júl 2015, 15:06 hod. | Web@Social Media Administrator