INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ | Správa o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“

Mesto Hurbanovo informuje verejnosť na základe zaslania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu vydaného Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, č. OU-NR-OSZP2-2022/002265-154 zo dňa 11.01.2022, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ – Správa o hodnotení strategického dokumentu[71kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. január 2022, 8:30 hod. | Web@Social Media Administrator