Informácia pre verejnosť – zverejnenie integrovaného povolenia pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s.,

Mesto Hurbanovo na základe žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa 14.09.2021 v nadväznosti na ustanovenie § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje integrované povolenie č. 7404-31131/2021/Rum/37175017/Z24-SP.

Informácia pre verejnosť:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia pre verejnosť [187kB, .PDF]

Rozhodnutie – mení a dopĺňa integrované povolenie [738kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. september 2021, 10:25 hod. | Web@Social Media Administrator