Návrh na doplnenie č. 3 VZN č. 122 o poskytovaní soc. služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované soc. služby

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh na doplnenie č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh na doplnenie č. 3 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby[156kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. október 2019, 11:09 hod. | Web@Social Media Administrator