Mesto Hurbanovo vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011.

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a preukáže sa občianskym preukazom, resp. ním splnomocnená osoba, ako aj právnická osoba, ak predloží aktuálny výpis zo živnostenského alebo obchodného registra. V mene právnickej osoby môže vystupovať štatutárny zástupca, resp. ním splnomocnená osoba. Prihlásiť sa je možné najneskôr 18.4.2019 uvedeného času konania verejnej súťaže, po písomnom preukázaní, že nemá podlžnosti voči mestu (Mestský úrad v Hurbanove, MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.) a splnení ďalších vo výzve uvedených podmienok.

Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže [301kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. apríl 2019, 15:16 hod. | Web@Social Media Administrator