Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 27. február 2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

27. februára 2020 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

  1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
  2. Súhlas na obnovu Domu tradícií, ul. Železničná 3, Hurbanovo
  3. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 20. február 2020, 14:36 hod. | Web@Social Media Administrator