Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 10. december 2018

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. – ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

10. decembra 2018 (pondelok) od 16:00 hod.

vo veľkej sále Kultúrneho domu Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia
  1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva predsedom mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 10.11.2018
  3. Zloženie sľubu primátora Mesta Hurbanovo
  4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
  5. Vystúpenie primátora mesta
 2. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Zriadenie komisií mestským zastupiteľstvom ako svojich poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov na celé volebné obdobie
 6. Voľba predsedov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
 7. Návrh na zriadenie mestskej rady
 8. Určenie platu primátora mesta
 9. Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku podľa §2 zákona NR SR č. 253/1994 v znení neskorších predpisov
 10. Schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2018 – 2022
 11. Diskusia
 12. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 4. december 2018, 13:45 hod. | Web@Social Media Administrator