Pozvánka na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 5. december 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

5. decembra 2019, t. j. vo štvrtok so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o príspevkoch v školstve
 5. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 6. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v mestských častiach Holanovo, Zelený Háj, Konkoľ, Vék a Nová Trstená
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnej dani za psa
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľností
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
 13. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta, MsVaK–Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
 14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2020
 15. Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova
 16. Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo na obdobie 2018 – 2022 – návrh na schválenie
 17. Rôzne
  1. Rekonštrukcia strechy Domu kultúry Hurbanovo
  2. Vybudovanie vegetačnej strechy – objekt bývalého zdravotného strediska
  3. Návrh na zrušenie uznesení č. 134/2019-MZ a č. 135/2019-MZ
  4. Súhlas s prenájmom nebytového priestoru – Pavol Zelenák
  5. Súhlas s odpredajom pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s.
  6. Súhlas s odpredajom pozemku – Ing. Peter Kozma a JUDr. Lucia Kozmová
  7. Žiadosť o prenájom pozemku – Róbert Karvai
 18. Diskusia
 19. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 28. november 2019, 17:47 hod. | Web@Social Media Administrator