Verejná vyhláška – Oznámenie o spojení územného a stavebného konania o začatí spojeného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | Ing. Eva Tomová

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), oznamuje začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastník konania, § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené od 27.7.2020 do 10.8.2020.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška I.č. 235-2020-3 SK – Ing. Eva Tomová[131kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. júl 2020, 15:04 hod. | Web@Social Media Administrator