Verejná vyhláška | Oznámenie o vstupe na pozemok “ul. ul. Podzáhradná, Lipová, 28.októbra, Hurbanovo” – „SPP – distribúcia, a.s.

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, sídlo: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Hurbanovo, obec Hurbanovo, ul. Podzáhradná, Lipová, 28.októbra. že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03/2024 – 08/2024.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľu v Obci Hurbanovo, na dobu 30 dní. Posledný deň. vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom nehnuteľností.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – oznámenie o vstupe na pozemok – SPP – Lipová[569kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. január 2024, 11:49 hod. | Web@Social Media Administrator