Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 145 o miestnej dani za psa

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 25, § 29, § 98 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za psa.

Toto Všeobecne záväzné nariadenia mesta Hurbanovo bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 25.11. 2021, pod uznesením č. 511/2021 – MZ, vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa 6.12.2021, s účinnosťou od 1.1.2022.

Znenie:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za psa[93kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. december 2021, 19:23 hod. | Web@Social Media Administrator