Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu v Hurbanove

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
prednostu Mestského úradu v Hurbanove

miesto výkonu práce: Mestský úrad Hurbanovo
druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na plný úväzok
predpokladaný termín nástupu: 1. december 2020

Rámcová náplň práce:

Komplexné riadenie a koordinácia činností mestského úradu, tvorba koncepcií, personálna činnosť, príprava materiálov na mestské zastupiteľstvo

kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (právnické alebo ekonomické zameranie výhodou)
 • znalosť platnej legislatívy a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti samosprávy
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

iné kritériá a požiadavky:

 • 3 roky praxe v riadiacej funkcii alebo 4 roky odbornej praxe po ukončení VŠ,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • znalosť práce s PC – MS Office,
 • ovládanie úradného jazyka slovom a písmom, znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou.

zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania vlastnoručne podpísaná, uviesť aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu,
 • profesijný, štruktúrovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi,
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia úradu (max. na 3 strany),
 • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a získaných certifikátov alebo osvedčení;
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a písomných prílohách,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového konania podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

mzdové ohodnotenie:

 • tarifný plat najmenej vo výške od 972,00-Eur
  plat bude určený v zmysle § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 9. platovej triede (v závislosti podľa dĺžky praxe),
 • príplatok za riadenie,
 • 15 % zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej pôsobnosti,
 • osobný príplatok

kritériá pri rozhodnovaní o víťazovi výberového konania:

 • vzdelanie v danej oblasti,
 • odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti,
 • návrh vlastnej koncepcie riadenia úradu,

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie uchádzača do výberového konania: 23.10.2020 o 12:00 hod. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie – Prednosta Mestského úradu Hurbanovo – Neotvárať!“

Žiadosti doručené osobne alebo poštou po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.

Mesto Hurbanovo si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

kontaktné údaje na poskytnutie informácií:

RNDr. Mária Hamranová, tel. č. +421 (0)35 3700 202
Silvia Fejesová, tel. č. +421 (0)35 3700 205

V Hurbanove, dňa 28. septembra 2020

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu v Hurbanove [152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. september 2020, 11:58 hod. | Web@Social Media Administrator