Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 8.3.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“.

Lehota na predkladanie ponúk do 15. marca 2022 24:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 08. marca 2022 do 15. marca 2022 do 24:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

URCENIE PHZ + VYHODNOTENIE PONUK – STAVEBNY DOZOR ZS S MS S VJM[153kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[344kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Návrh Mandátnej zmluvy[44kB, .DOCX]

oznamenie-15570_-_wyp[70kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. marec 2022, 16:05 hod. | Web@Social Media Administrator