Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete a dodanie koncových zariadení“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete a dodanie koncových zariadení“. Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.

Lehota na predkladanie ponúk do 08. júla 2021 16:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 23. júna 2021 do 08. júla 2021 do 16:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis z prieskumu trhu[1702kB, .PDF]

Odpoveď na žiadosť potencionálneho uchádzača č.2-podp.[1861kB, .PDF]

Odpoveď na žiadosť potencionálneho uchádzača[1849kB, .PDF]

Oznam o administratívnej zmene v prílohe č.3[1386kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[285kB, .PDF]

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií[24kB, .DOCX]

Príloha č.2 – ČV[22kB, .DOCX]

Príloha č.3 – Cenník služieb – oprava v tele prílohy[60kB, .XLSX]


Zverejnené dňa: 23. jún 2021, 11:00 hod. | Web@Social Media Administrator