Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť – zastavané plochy a nádvorie parc. č.75/1, kú. Hurbanovo