Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 25. apríl 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

25. apríla 2019, t. j. vo štvrtok so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh Dodatku č. 1 ktorým sa dopĺňa VZN mesta č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva
 5. Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018
 6. Prerokovanie protestu prokurátora – Pd 39/19/4401-3 – VZN č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 7. Návrh na zmenu právnej formy Centra voľného času Hurbanovo
 8. Delegovanie členov do školských rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 9. Správa o výsledku finančnej kontroly HK/2/2019
 10. Návrh na udelenie čestného občianstva
 11. Určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní a sobášnych hodín pre vykonávanie sobášov Matričným úradom Hurbanovo
 12. Rôzne
  1. Poslanecký návrh na vytvorenie areálov na voľný pohyb psov
  2. Žiadosť o prenájom pozemku – Agneša Sukolová
  3. Žiadosť o prenájom pozemku – Marián Štifner
  4. Žiadosť o odpredaj pozemku – Martin Švatarák
  5. Žiadosť o prenájom pozemku – Ladislav Geleta
  6. Žiadosť o prenájom pozemku – Maroš Pastorek
  7. Súhlas s odpredajom pozemkov – Západoslovenská distribučná, a.s.
  8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.
  9. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov – MVDr. Katarína Polláková
  10. Žiadosť – riešenie cesty k záhradám – Ing. Angelika Ihászová
  11. Žiadosť o zámenu pozemkov – Júlia Kajanová
  12. Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – LIMCAR s.r.o.
  13. Žiadosť o povolenie prenájmu – Ondrej Ambruš
  14. Informatívna správa o podaných a pripravovaných projektoch
  15. Predžalobná výzva na plnenie – informatívna správa
 13. Diskusia
 14. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 18. apríl 2019, 10:42 hod. | Web@Social Media Administrator