Pozvánka na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

02. marca 2017 (švrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku Hurbanovo – Művelődési Központ Ógyalla.

 

Návrh programu rokovania:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hurbanovo
 5. Návrh na doplnenie VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby
 6. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2016
 7. Správa hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti za rok 2016
 8. Upozornenie prokurátora na nedodržanie niektorých ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Mgr. Ildikó Basternáková
primátorka mesta Hurbanovo


Posledná aktualizácia: 23. februára 2017, 09:24 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 23. február 2017, 9:26 hod. | Web@Social Media Administrator