Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestskej časti Nová Trstená | 1. august 2019

Primátor mesta Hurbanova na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta, v súlade s ods. (1), Článok 2 – Zvolanie zhromaždenia spomínaného nariadenia zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestskej časti Nová Trstená, ktoré sa uskutoční dňa

1. augusta 2019, t. j. vo štvrtok so začiatkom o 18:00 hod.

v Klube mládeže Nová Trstená, Nová Trstená č. 2295/38.

Témou zhromaždenia bude predloženie návrhov názvov ulíc v mestskej časti Nová Trstená.


  1. Ing. Z. Veres oboznámi zúčastnených s problematikou predmetu zhromaždenia,
  2. Mgr. K. Valachová je poverenou osobou na vyhotovenie zápisnice zo zhromaždenia,
  3. overovatelia zápisnice z verejného zhromaždenia budú Mgr. A. Mlinárová a Ing. Z. Veres,
  4. RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta je poverená moderovaním zhromaždenia,
  5. časový limit na vystúpenie jedného účastníka je max. 1 minúta – počet vystúpení nie je limitovaný – netýka sa primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
  6. Ing. Z. Veres je poverenou osobou na sčítanie hlasov záverečného vyhlásenia.

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestskej časti Nová Trstená [140kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. júl 2019, 16:28 hod. | Web@Social Media Administrator