(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže

06.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie