Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

kontaktujte-nas

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie plnia úlohy podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 a Štatútu mesta Hurbanovo. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb z radov odborníkov, zvolených mestským zastupiteľstvom. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a jej členov. Komisie mestského zastupiteľstva nemajú rozhodovaciu právomoc.

Mestské zastupiteľstvo dňa 16. novembra 2022 uznesením č. 3/2022-MZ a č. 4/2022-MZ zriadilo na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 desať komisií a zvolilo ich predsedov a členov nasledovne:
Komisia oi. predkladá návrhy pri zostavovaní rozpočtu mesta, vyjadruje sa k rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta, hodnotí rozpočtové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia.
Predseda komisie: Mgr. Štefan PUPÁK
+421 (0)917 965 431
stefan.pupak@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Ing. Martina Kardhordó 14.12.2022 súčasnosť
Ing. Peter Vojtek 14.12.2022 súčasnosť
Ing. Jiří Havlíček 14.12.2022 súčasnosť
PaedDr. Marián Kluvanec 14.12.2022 súčasnosť
Róbert Výboch 14.12.2022 súčasnosť
Renáta Kováčová 14.12.2022 súčasnosť
Komisia napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Hurbanove, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste a spolupracuje s nimi.

Predseda komisie: Ctibor MELICH
+421 (0)915 729 555
ctibor.melich@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Vojtech Červenák 14.12.2022 súčasnosť
Miroslav Čerešník 14.12.2022 súčasnosť
Nikoleta Murcinová 14.12.2022 súčasnosť
RNDr. Mária Hamranová 14.12.2022 súčasnosť
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MZ a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom. Komisia je zložená zo zástupcov politických strán a nezávislých kandidátov, pričom členom tejto komisie môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva.

Predseda komisie: Mgr. Ildikó BASTERNÁK
+421 (0)905 451 500
ildiko.basternak@gmail.com
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 16.11.2022 súčasnosť
RNDr. Mária Hamranová 16.11.2022 súčasnosť
Ctibor Melich 16.11.2022 súčasnosť
Anna Žigová 16.11.2022 súčasnosť

Predseda komisie: Mgr. Ladislav ÁGH
+421 (0)905 893 961
ladislav.agh2@gmail.com
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Ing. Andrea Šimunčiová 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Linda Hamad Salhová 14.12.2022 súčasnosť
Petr Kovács 14.12.2022 súčasnosť
Marián Pánis 14.12.2022 súčasnosť
Iveta Kutiová 29.2.2024 súčasnosť
Komisia sa zaoberá aktuálnou problematikou sociálnej a bytovej politiky v meste, a problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného zdravia na území mesta. Vyjadruje sa k strategickým dokumentom týkajúcich sa sociálnej oblasti, zdravia a verejného zdravia.

Predseda komisie: Mgr. Ildikó BASTERNÁK
+421 (0)905 451 500
ildiko.basternak@gmail.com
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Anna Žigová 14.12.2022 súčasnosť
PaedDr., Mgr. Angelika Hájniková 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Renata Šuláková 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Monika Máčiková 14.12.2022 súčasnosť
Ing. Zoltán Veres 14.12.2022 29.2.2024
Andrea Szabóová 14.12.2022 súčasnosť
Ing. Róbert Dobi 29.2.2024 súčasnosť
Komisia školstva a vzdelávania predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie. Zaoberá sa vytváraním podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení.

Predseda komisie: RNDr. Mária HAMRANOVÁ
+421 (0)903 415 451
maria.hamranova@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Mgr. Lásló Deme 26.10.2023 súčasnosť
Mgr. Nataša Ďurišová 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Katarína Valachová 14.12.2022 súčasnosť
PaedDr. Juraj Svitek 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Marianna Kelemenová 14.12.2022 30.6.2023
Komisia športu a spolupráce s mládežou napomáha pri organizovaní mládežníckych podujatí a podujatí v oblasti telesnej kultúry. Posudzuje projekty predložené v žiadostiach o dotáciu z rozpočtu mesta a dáva odporúčanie na ich schválenie príslušnému orgánu. Spolupracuje s mládežníckymi a športovými zložkami na území mesta.

Predseda komisie: Bc. Štefan TOMAŠČIN
+421 (0)905 621 684
stefan.tomascin@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Anikó Pastoreková 26.10.2023 súčasnosť
Ján Garai 14.12.2022 súčasnosť
Ladislav Kočkovič 14.12.2022 súčasnosť
Nikoleta Murcinová 14.12.2022 súčasnosť
Karol Vas 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Marcela Vidová 14.12.2022 31.7.2023
Komisia verejného poriadku a dopravy sa zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie. Zaujíma stanovisko k informáciám náčelníka Mestskej polície o jej činnosti. Zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy zásadného významu vo vzťahu k územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a ďalším územno – plánovacím a dopravno – inžinierskym dokumentáciám. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov mesta v oblasti svoje pôsobnosti.

Predseda komisie: Štefan BOGNER
+421 (0)905 241 522
stefan.bogner@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Kamil Filaga 14.12.2022 súčasnosť
Slavomír Kajan 14.12.2022 súčasnosť
Diana Kládeková 14.12.2022 súčasnosť
Petr Kovács 14.12.2022 súčasnosť
Jozef Provazník 14.12.2022 súčasnosť
Marián Botoš 10.12.2018 23.09.2019
Komisia posudzuje, iniciuje a kontroluje investičnú výstavbu, rekonštrukcie a dodržiavanie platných noriem v oblasti stavebného zákona. Posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu mesta a jeho zmien a doplnkov, a tiež k návrhom celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a mestských častí z pohľadu územného rozvoja a výstavby.

Predseda komisie: Ing. Norbert SEIFERT
+421 (0)907 419 940
norbert.seifert@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Mária Orvoš Varga 14.12.2022 súčasnosť
Miroslav Čerešník 14.12.2022 súčasnosť
Timea Vargová MBA 14.12.2022 súčasnosť
František Molnár 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Magdaléna Zahoranová 14.12.2022 súčasnosť
Jozef Doležaj 07.02.2019 5.12.2019
Komisia posudzuje aktivity mesta v oblasti ekológie, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a environmentálnymi združeniami a kontroluje dodržiavanie poriadku a čistoty. Zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov a predkladá návrhy na ich možné riešenia. Prerokúva Program rozvoja mesta a environmentálnych projektov.

Predseda komisie: Peter ONDRUSEK
+421 (0)907 746 793
ondrusekpeter7@gmail.com
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Mgr. Roland Hulko 14.12.2022 súčasnosť
Mgr. Miklós Kecskés 14.12.2022 súčasnosť
Ing. Gabriel Krivanek 14.12.2022 súčasnosť
Miklós Kecskés 14.12.2022 súčasnosť
Mestské zastupiteľstvo dňa 10. decembra 2018 uznesením č. 3/2018-MZ a č. 4/2018-MZ zriadilo na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 11 komisií a zvolilo ich predsedov nasledovne:
Komisia oi. predkladá návrhy pri zostavovaní rozpočtu mesta, vyjadruje sa k rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta, hodnotí rozpočtové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia.
Predseda komisie: Jozef DOLEŽAJ
+421 (0)903 770 129
jozo.dolezaj@centrum.sk
Komisia kultúry napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Hurbanove, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste a spolupracuje s nimi.

Predseda komisie: Ctibor MELICH
+421 (0)915 729 555
ctibor.melich@gmail.com
člen: Vojtech Červenák
člen: Bc. Milada Kajanová
člen: Norbert Kostoláni
člen: Bc. Zuzana Kozmová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MZ a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.

Predseda komisie: Ľuboš TUŽINČIN
+421 (0)911 890 335
lubos.tuzincin9@gmail.com

Predseda komisie: Eduard ŠEVČÍK
+421 (0)905 621 684
sevcikedo@gmail.com
Komisia sa zaoberá aktuálnou problematikou sociálnej a bytovej politiky v meste, a problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného zdravia na území mesta. Vyjadruje sa k strategickým dokumentom týkajúcich sa sociálnej oblasti, zdravia a verejného zdravia.

Predseda komisie: PaedDr., Mgr. Angelika HAJNÍKOVÁ
+421 (0)949 020 230
hurbanovo.hajnikova@gmail.com
člen: Ing. Andrea Bojnáková
člen: Nikoleta Murcinová
člen: MUDr. Klaudia Paličková
člen: Ing. Zoltán Veres
Komisia školstva a vzdelávania predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie. Zaoberá sa vytváraním podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení.

Predseda komisie: RNDr. Mária HAMRANOVÁ
+421 (0)903 415 451
marikahamranova@gmail.com
člen: Mgr. Nataša Ďurišová
člen: PaedDr. Juraj Svitek
člen: Mgr. Katarína Valachová
člen: Drahoslava Výbochová
Komisia športu a spolupráce s mládežou napomáha pri organizovaní mládežníckych podujatí a podujatí v oblasti telesnej kultúry. Posudzuje projekty predložené v žiadostiach o dotáciu z rozpočtu mesta a dáva odporúčanie na ich schválenie príslušnému orgánu. Spolupracuje s mládežníckymi a športovými zložkami na území mesta.

Predseda komisie: Bc. Štefan TOMAŠČIN
+421 (0)905 621 684
stevko.tom@gmail.com
Zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy zásadného významu vo vzťahu k územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a ďalším územno-plánovacím a dopravno–inžinierskym dokumentáciám. Zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie. Zaujíma stanovisko k informáciám náčelníka Mestskej polície o činnosti Mestskej polície. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov mesta v oblasti svoje pôsobnosti.

Predseda komisie: Marián BOTOŠ
+421 (0)902 102 847
botos.marian@gmail.com
člen: Mgr. Zoltán Gúgh
člen: Vojtech Jalšovský
člen: Kornel Németh
člen: Mgr. Ľuboš Tužinčin
Komisia posudzuje, iniciuje a kontroluje investičnú výstavbu, rekonštrukcie a dodržiavanie platných noriem v oblasti stavebného zákona. Posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu mesta a jeho zmien a doplnkov, a tiež k návrhom celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a mestských častí z pohľadu územného rozvoja a výstavby.

Predseda komisie: Mgr. Štefan PUPÁK
+421 (0)917 965 431
stefan.pupak@gmail.com
Komisia posudzuje aktivity mesta v oblasti ekológie, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a environmentálnymi združeniami a kontroluje dodržiavanie poriadku a čistoty. Zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov a predkladá návrhy na ich možné riešenia. Prerokúva Program rozvoja mesta a environmentálnych projektov.

Predseda komisie: František SCHVARCZ
+421 (0)905 977 090
frantisek.schvarcz@hurbanovo.sk
člen: Ladislav Fekete, st.
člen: Peter Kardhordó
člen: Ing. Peter Nagy
člen: Karol Vas
Aktuality
100x100_HKD_2024
XVIII. HURBANOVSKÉ KULTÚRNE DNI | HKD 2024

24.06.2024

Mesto Hurbanovo Vás srdečne pozýva na XVIII. Hurbanovské kultúrne dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. júna 2024. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. SLEDUJTE PRE VIAC INFO: https://www.facebook.com/events/961872958825434/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D&locale=sk_SK… Zobraz viac »

100x100-kríž-100x100
Jubilejná svätá omša | 19. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 19.júna sa pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky a primícií honorárneho kanonika, farára a dekana hurbanovskej farnosti ThDr. Józsa Attilu konala jubilejná svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Pri tejto príležitosti bol… Zobraz viac »

100x100_ping_pong
Hurbanovskí stolní tenisti dosiahli opäť pekný úspech | 16. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 16.6.2024 sa konal v Moste pri Bratislave stolnotenisový turnaj trojčlenných družstiev, ktorého sa zúčastnili aj členovia Hurbanovského Stolnotenisového klubu Fit Kid PPK Hurbanovo. Na turnaji sa zúčastnilo 10 klubov . Za každý klub súťažilo… Zobraz viac »