Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

kontaktujte-nas

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie plnia úlohy podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 a Štatútu mesta Hurbanovo. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb z radov odborníkov, zvolených mestským zastupiteľstvom. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a jej členov. Komisie mestského zastupiteľstva nemajú rozhodovaciu právomoc.

Mestské zastupiteľstvo dňa 10. decembra 2018 uznesením č. 3/2018-MZ a č. 4/2018-MZ zriadilo na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 jedenásť komisií a zvolilo ich predsedov a členov nasledovne:
Komisia oi. predkladá návrhy pri zostavovaní rozpočtu mesta, vyjadruje sa k rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta, hodnotí rozpočtové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia.
Predseda komisie: Jozef DOLEŽAJ
+421 (0)903 770 129
jozef.dolezaj@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Ing. Jiří Havlíček 07.02.2019 súčasnosť
Ing. Mário Poništ 11.11.2019 súčasnosť
Mgr. Vojtech Valko 07.02.2019 súčasnosť
Ing. Peter Vojtek 05.12.2019 súčasnosť
PaedDr. Marián Kluvanec 07.02.2019 6.11.2019
Mgr. Štefan Pupák 07.02.2019 05.12.2019
Komisia napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Hurbanove, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste a spolupracuje s nimi.

Predseda komisie: Ctibor MELICH
+421 (0)915 729 555
ctibor.melich@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Vojtech Červenák 07.02.2019 súčasnosť
Bc. Milada Kajanová 25.10.2019 súčasnosť
Norbert Kostoláni 25.10.2019 súčasnosť
Bc. Zuzana Kozmová 25.10.2019 súčasnosť
Jozef Doležaj 07.02.2019 24.10.2019
Mgr. Štefan Pupák 07.02.2019 24.10.2019
Eduard Ševčík 07.02.2019 24.10.2019
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MZ a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom. Komisia je zložená zo zástupcov politických strán a nezávislých kandidátov, pričom členom tejto komisie môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva.

Predseda komisie: Ľuboš TUŽINČIN
+421 (0)911 890 335
lubos.tuzincin@hurbanovo.sk

Predseda komisie: JUDr. Miroslav RUSNÁK
+421 (0)905 313 642
miroslav.rusnak@hurbanovo.sk
člen: Ing. Peter Jáni
člen: Mikuláš Kašík
člen: Mgr. Štefan Labaš
člen: Darina Mésárošová
Komisia sa zaoberá aktuálnou problematikou sociálnej a bytovej politiky v meste, a problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného zdravia na území mesta. Vyjadruje sa k strategickým dokumentom týkajúcich sa sociálnej oblasti, zdravia a verejného zdravia.

Predseda komisie: Bc. Štefan Tomaščin
+421 (0)905 287 791
info@mshurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Ing. Róbert Dobi 27.02.2020 súčasnosť
Anna Žigová 27.02.2020 súčasnosť
Melinda Okuliarová 27.02.2020 súčasnosť
Zuzana Illésová 27.02.2020 súčasnosť
Nikoleta Murcinová 27.02.2020 súčasnosť
Ing. Zoltán Vereš 07.02.2019 27.02.2020
MUDr. Klaudia Paličková 07.02.2019 27.02.2020
Ing. Andrea Bojnáková 07.02.2019 27.02.2020
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 07.02.2019 24.10.2019
Komisia školstva a vzdelávania predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie. Zaoberá sa vytváraním podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení.

Predseda komisie: RNDr. Mária HAMRANOVÁ
+421 (0)903 415 451
maria.hamranova@hurbanovo.sk
člen: Mgr. Nataša Ďurišová
člen: PaedDr. Juraj Svitek
člen: Mgr. Katarína Valachová
člen: Drahoslava Výbochová
Komisia športu a spolupráce s mládežou napomáha pri organizovaní mládežníckych podujatí a podujatí v oblasti telesnej kultúry. Posudzuje projekty predložené v žiadostiach o dotáciu z rozpočtu mesta a dáva odporúčanie na ich schválenie príslušnému orgánu. Spolupracuje s mládežníckymi a športovými zložkami na území mesta.

Predseda komisie: Bc. Štefan TOMAŠČIN
+421 (0)905 621 684
stefan.tomascin@hurbanovo.sk
Komisia verejného poriadku a dopravy sa zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie. Zaujíma stanovisko k informáciám náčelníka Mestskej polície o jej činnosti. Zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy zásadného významu vo vzťahu k územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a ďalším územno – plánovacím a dopravno – inžinierskym dokumentáciám. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov mesta v oblasti svoje pôsobnosti.

Predseda komisie: Ľuboš TUŽINČIN
+421 (0)911 890 335
lubos.tuzincin@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Mgr. Zoltán Gúgh 07.02.2019 súčasnosť
Vojtech Jalšovský 07.02.2019 súčasnosť
Ctibor Melich 23.09.2019 súčasnosť
Kornel Németh 07.02.2019 súčasnosť
Mgr. Ľuboš Tužinčin 07.02.2019 súčasnosť
Marián Botoš 10.12.2018 23.09.2019
Komisia posudzuje, iniciuje a kontroluje investičnú výstavbu, rekonštrukcie a dodržiavanie platných noriem v oblasti stavebného zákona. Posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu mesta a jeho zmien a doplnkov, a tiež k návrhom celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a mestských častí z pohľadu územného rozvoja a výstavby.

Predseda komisie: Mgr. Štefan PUPÁK
+421 (0)917 965 431
stefan.pupak@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Ing. Zoltán Šesták 06.02.2020 súčasnosť
PaedDr. Viera Gouthová 05.12.2019 súčasnosť
Mgr. Claudia Illés 07.02.2019 súčasnosť
Mgr. Marek Tužinčin 07.02.2019 súčasnosť
Bc. Jozef Vanko 07.02.2019 súčasnosť
Jozef Doležaj 07.02.2019 5.12.2019
Komisia posudzuje aktivity mesta v oblasti ekológie, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a environmentálnymi združeniami a kontroluje dodržiavanie poriadku a čistoty. Zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov a predkladá návrhy na ich možné riešenia. Prerokúva Program rozvoja mesta a environmentálnych projektov.

Predseda komisie: František SCHVARCZ
+421 (0)905 977 090
frantisek.schvarcz@hurbanovo.sk
Meno a priezvisko funkčné obdobie od funkčné obdobie do
Ladislav Fekete, st. 07.02.2019 súčasnosť
Peter Kardhordó 07.02.2019 súčasnosť
Ing. Gabriel Krivanek 25.10.2019 súčasnosť
Ing. Peter Nagy 07.02.2019 súčasnosť
Karol Vas 07.02.2019 súčasnosť
Mestské zastupiteľstvo dňa 10. decembra 2018 uznesením č. 3/2018-MZ a č. 4/2018-MZ zriadilo na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 11 komisií a zvolilo ich predsedov nasledovne:
Komisia oi. predkladá návrhy pri zostavovaní rozpočtu mesta, vyjadruje sa k rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta, hodnotí rozpočtové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia.
Predseda komisie: Jozef DOLEŽAJ
+421 (0)903 770 129
jozo.dolezaj@centrum.sk
Komisia kultúry napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Hurbanove, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste a spolupracuje s nimi.

Predseda komisie: Ctibor MELICH
+421 (0)915 729 555
ctibor.melich@gmail.com
člen: Vojtech Červenák
člen: Bc. Milada Kajanová
člen: Norbert Kostoláni
člen: Bc. Zuzana Kozmová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MZ a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.

Predseda komisie: Ľuboš TUŽINČIN
+421 (0)911 890 335
lubos.tuzincin9@gmail.com

Predseda komisie: Eduard ŠEVČÍK
+421 (0)905 621 684
sevcikedo@gmail.com
Komisia sa zaoberá aktuálnou problematikou sociálnej a bytovej politiky v meste, a problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného zdravia na území mesta. Vyjadruje sa k strategickým dokumentom týkajúcich sa sociálnej oblasti, zdravia a verejného zdravia.

Predseda komisie: PaedDr., Mgr. Angelika HAJNÍKOVÁ
+421 (0)949 020 230
hurbanovo.hajnikova@gmail.com
člen: Ing. Andrea Bojnáková
člen: Nikoleta Murcinová
člen: MUDr. Klaudia Paličková
člen: Ing. Zoltán Veres
Komisia školstva a vzdelávania predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie. Zaoberá sa vytváraním podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení.

Predseda komisie: RNDr. Mária HAMRANOVÁ
+421 (0)903 415 451
marikahamranova@gmail.com
člen: Mgr. Nataša Ďurišová
člen: PaedDr. Juraj Svitek
člen: Mgr. Katarína Valachová
člen: Drahoslava Výbochová
Komisia športu a spolupráce s mládežou napomáha pri organizovaní mládežníckych podujatí a podujatí v oblasti telesnej kultúry. Posudzuje projekty predložené v žiadostiach o dotáciu z rozpočtu mesta a dáva odporúčanie na ich schválenie príslušnému orgánu. Spolupracuje s mládežníckymi a športovými zložkami na území mesta.

Predseda komisie: Bc. Štefan TOMAŠČIN
+421 (0)905 621 684
stevko.tom@gmail.com
Zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy zásadného významu vo vzťahu k územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a ďalším územno-plánovacím a dopravno–inžinierskym dokumentáciám. Zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie. Zaujíma stanovisko k informáciám náčelníka Mestskej polície o činnosti Mestskej polície. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov mesta v oblasti svoje pôsobnosti.

Predseda komisie: Marián BOTOŠ
+421 (0)902 102 847
botos.marian@gmail.com
člen: Mgr. Zoltán Gúgh
člen: Vojtech Jalšovský
člen: Kornel Németh
člen: Mgr. Ľuboš Tužinčin
Komisia posudzuje, iniciuje a kontroluje investičnú výstavbu, rekonštrukcie a dodržiavanie platných noriem v oblasti stavebného zákona. Posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu mesta a jeho zmien a doplnkov, a tiež k návrhom celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a mestských častí z pohľadu územného rozvoja a výstavby.

Predseda komisie: Mgr. Štefan PUPÁK
+421 (0)917 965 431
stefan.pupak@gmail.com
Komisia posudzuje aktivity mesta v oblasti ekológie, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a environmentálnymi združeniami a kontroluje dodržiavanie poriadku a čistoty. Zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov a predkladá návrhy na ich možné riešenia. Prerokúva Program rozvoja mesta a environmentálnych projektov.

Predseda komisie: František SCHVARCZ
+421 (0)905 977 090
frantisek.schvarcz@hurbanovo.sk
člen: Ladislav Fekete, st.
člen: Peter Kardhordó
člen: Ing. Peter Nagy
člen: Karol Vas
Aktuality
Sutaz vo vareni gulasa_96px - ICO
Guláš na poľovnícky spôsob | 1. ročník GulášFestu sa konal 5. septembra na strelnici na Konkoly

24.09.2020

Ako chutí guláš na rôzne spôsoby mohli obyvatelia Hurbanova overiť na vlastných chuťových pohárikoch 5. septembra na strelnici na Konkoly. Konal sa tu 1. ročník súťaže vo varení guláša. V tento krásny slnečný a teplý… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 30. september 2020

23.09.2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 30. september 2020 (t.j. streda)… Zobraz viac »

River Cleanup - Žitava_ICO_96px
Zaži čisté rieky / River cleanup | Čistenie brehu Žitavy 27.9.2020

23.09.2020

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Inštitútom pre ľudské zdravie sa zapojilo do celosvetovej akcie pod názvom „River cleanup – Zaži čisté rieky“. Cieľom tejto akcie je očista nášho životného prostredia. Do projektu sa zapojilo množstvo… Zobraz viac »