Slobodný prístup k informáciám

info-post-image

 

Informácie, v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré má mesto k dispozícii môžu fyzické a právnické osoby získať na Mestskom úrade v Hurbanove počas úradných hodín, na internetovej adrese Mesta Hurbanovo: www.hurbanovo.sk, a to počas 24 hodín denne. Ďalšou možnosťou získania informácií je – úradná tabuľa Mestského úradu.

 

Poskytovanie informácií na žiadosť je poskytnutie každej inej informácie, ktorú má Mesto Hurbanovo k dispozícii, pričom nepatrí medzi informácie, ktoré sa zverejňujú povinne a jej poskytnutie nie je obmedzené zákonom v súlade s § 8 až 12 citovaného zákona.

Informácie sú poskytované na základe žiadosti podanej:

 • ústne,
 • písomne (osobne do podateľne MsÚ, poštou),
 • faxom,
 • elektronickou poštou,
 • iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená Mestu Hurbanovo ako povinnej osobe. Príjemca na žiadosť písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií. Tieto úkony robí zamestnanec v pokladni Mestského úradu Hurbanovo.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
Príjemca žiadosti posúdi, či žiadosť obsahuje všetky náležitosti. Ak žiadosť tieto náležitosti nemá, príjemca bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Žiadateľa tiež poučí o tom, ako treba doplnenie urobiť (ktorá z náležitostí chýba, spôsob doplnenia… atď.). Ak žiadateľ ani na základe výzvy žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, príjemca žiadosť odloží. O odložení žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.
Ústne žiadosti vybavuje každý útvar v súlade s náplňou činnosti útvaru a organizačným poriadkom MsÚ. Ak nemá príslušný útvar ako príjemca ústnej žiadosti požadovanú informáciu k dispozícii, odkáže žiadateľa na vecne príslušný útvar. V prípade, že útvarom poskytnutá ústna informácia žiadateľovi nepostačuje, odporučí mu príslušný útvar podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť
Príslušný útvar poskytne všetky informácie, ktoré možno poskytnúť, po vylúčení informácií podľa § 8 až 12 cit. zákona.

Informácie sa sprístupňujú najmä:

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu vrátane možností vyhotoviť si odpis alebo výpis
 • odkopírovaním informácie na technický nosič dát
 • faxom
 • poštou
 • elektronickou poštou

Ak nemožno informáciu sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne príslušný útvar so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
Príslušný útvar umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo správ a z dokumentácie. Robí pritom opatrenia, aby nebolo porušené obmedzenie prístupu k informáciám (§ 8 – 12 zákona).

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.


Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 10 dní z nasledovných závažných dôvodov:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných údajov na iných miestach mimo budovy úradu
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných sprístupneniu v jednej žiadosti
 • preukázateľné a technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty

Príslušný útvar oznámi žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty, predĺženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
Ak je predmetom žiadosti zistenie informácií, ktoré už boli zverejnené, môže príslušný útvar bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, umožňujúce vyhľadanie a zistenie zverejnenej informácie.
Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný útvar mu ich sprístupní. V tomto prípade začína lehota na sprístupnenie informácie plynúť dňom, keď žiadosť oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie informácie môžu nastať 3 situácie:

 • Ak sa žiadateľovi požadované informácie poskytnú v stanovenom rozsahu a stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, urobí príslušný útvar rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
 • Ak sa žiadateľovi nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom príslušný útvar v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.
 • Ak nebola v lehote na vybavenie žiadosti informácia poskytnutá, ani nebolo vydané rozhodnutie a ani nebola informácia sprístupnená, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie informácie. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje 3. deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
Žiadateľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestu Hurbanovo ako povinnej osobe. O odvolaní rozhoduje primátor mesta. Po obdržaní odvolania príjemca bezodkladne toto doručí príslušnému útvaru, ktorý ho po zosumarizovaní podkladov potrebných pre posúdenie odvolania spolu s návrhom na rozhodnutie o odvolaní predloží do 10 dní primátorovi mesta na rozhodnutie. Primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

NA STIAHNUTIE

 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Peter Wilfling  (VIA IURIS – Centrum pre práva
     občana 2012)

Aktuality
100x100_obnov_dom
Informačný seminár “Obnovte si svoj rodinný dom” | 13. December 2022

09.12.2022

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Regionálnym centom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v Nitre a Slovenskou agentúrou životného prostredia p o z ý v a j ú záujemcov o podávanie žiadostí na… Zobraz viac »

ICO_100x100 - referendum_2023
Voličské preukazy | Referendum 2023

09.12.2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 14. December 2022

07.12.2022

Podľa § 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 14. december 2022 (t.j. streda) so začiatkom o 16:00… Zobraz viac »