Orgány, útvary a inštitúcie miestnej samosprávy

Na Slovensku má územná samospráva dve úrovne:

  • Miestna územná samospráva – obce a mestá
  • Regionálna územná samospráva – vyššie územné celky (VÚC).
Centrum voľného času v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí (…) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin, tj. aj v ich voľnom čase.
 
adresa: Centrum voľného času v Hurbanove
Novozámocká 10
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 761 0041
+421 (0)915 749 714
email: cvc.hurbanovo@gmail.com
webové stránky: www.cvchurbanovo.sk
Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
 
adresa: Materská škola Hurbanovo
Nový diel 50
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 208, 247 (klapka)
+421 (0)915 284 686
školské stravovanie: +421 (0)35 3700 209 (klapka)
email: mshurbanovo@mshurbanovo.sk
webové stránky: http://www.mshurbanovo.sk/
   
elokované pracovisko: Materská škola Hurbanovo
Á. Fesztyho 14
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 209 (klapka)
+421 (0)918 386 146
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. Činnosť mestskej polície upravuje ďalej Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Územná pôsobnosť Mestskej polície Hurbanovo: Bohatá, Holanovo, Hurbanovo, Pavlov Dvor, Nová Trstená, Vék, Zelený Háj.

 
adresa: Mestská polícia Hurbanovo
Komárňanská 104
947 01 Hurbanovo
linka pomoci: 159 (non – stop)
službukonajúci policajt: +421 (0)905 119 861
kancelária MsP: +421 (0)35 3700 259 (klapka)
centrálny kamerový systém (CKS): +421 (0)35 3700 253 (klapka)
email: policia@hurbanovo.sk
webové stránky: http://www.hurbanovo.sk/mestska-policia
Spoločnosť MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
 
adresa: MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 760 2717
+421 (0)905 400 412
fax: +421 (0)35 760 2717
email: info@msvakhurbanovo.sk
jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk (konateľ)
webové stránky: www.msvakhurbanovo.sk

Na zabezpečenie výkonu úloh delegovanej štátnej správy a v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu niektorých úloh obcí a miest, zriadili k termínu 23. decembru 2002 obce Bajč, Dulovce, Hurbanovo, Imeľ, Martovce, Nesvady, Pribeta a Svätý Peter Spoločný stavebný úrad.

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje úlohy vyplývajúce z ustanovení § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. na úseku: a) územného plánovania a stavebného poriadku –pôsobnosť stavebného úradu (§ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z.) b) vyvlastňovacieho konania (v zmysle Čl. II zákona č. 103/2003 Z.z.) c) pozemných komunikácií ( § 2 písm.a) zákona 416/2001 Z.z.) d) vodného hospodárstva ( §63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) e) ochrany prírody (§ 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z.)

 
adresa: Spoločný stavebný úrad
Nám Dr. M. Thege Konkolyho 3
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 239, 240, 241 (klapka)
email: iveta.juhaszova@hurbanovo.sk
webové stránky: www.hurbanovo.sk/stavebny-urad

 

úradné hodiny:
  obed  
pondelok: 07:30 12:00 12:30 15:30
utorok: informácie cez telefón
streda: 07:30 12:00 12:30 17:00
štvrtok: informácie cez telefón
piatok: 07:30 12:00 12:30 15:00
Spoločný školský úrad v Hurbanove bol zriadený v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry (podľa §20 a 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov). Vznikol 1. júla 2004 s rozšírením Spoločného obecného úradu vytvoreného 01. 01. 2003 zmluvou medzi Mestom Hurbanovo a obcami Bajč, Dulovce, Imeľ, Martovce, Nesvady, Pribeta a Svätý Peter. Podľa 2. dodatku tejto zmluvy od 1. októbra 2007 je k SOÚ – ŠÚ pričlenená aj obec Iža.
 
adresa: Spoločný školský úrad
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 242 (klapka)
mobil: +421 (0)905 888 479
email: judit.bagita@hurbanovo.sk
webové stránky: https://www.hurbanovo.sk/spolocny-skolsky-urad
Základná škola v Hurbanove je výchovnovzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku 6-14 (15) rokov. 1. januára 2002 bola škole priznaná právna subjektivita. V školskom roku 2015/2016 má škola 364 žiakov v 18 triedach. Na škole pracuje 32 pedagogických a 14 nepedagogických pracovníkov. V súčasnosti sa zameriava na rozšírené vyučovanie telesnej výchovy. Okrem dvoch telocviční má aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom.
 
adresa: Základná škola Hurbanovo
Nám Dr. M. Thege Kolkolyho 2
947 01 Hurbanovo
vyučovací jazyk: slovenský
kontakt: +421 (0)35 3700 254 (klapka)
+421 (0)918 391 850
fax: +421 (0)35 760 4660
email: zs.hurbanovo@gmail.com
webové stránky: www.zshurbanovo.edupage.org
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda.
 
adresa: Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
Športová 320/7, P.O.Box 49
947 01 Hurbanovo
IČO: 37861158
vyučovací jazyk: maďarský
kontakt:
+421 (0)35 3700 215 (klapka)  
+421 (0)35 3700 216 (klapka) (riaditeľ)
+421 (0)35 3700 257 (klapka) (zástupca riaditeľa)
+421 (0)35 3700 255 (klapka) (materská škola)
+421 (0)35 3700 256 (klapka) (kuchyňa)
fax: +421 (0)35 760 2540
email: fesztyalapiskola@gmail.com
webové stránky: www.fesztyalapiskola.sk
Základná umelecká škola v Hurbanove bola založená v roku 1985. Začínala s dvoma odbormi a so 60 žiakmi. Do roku 2009 pracovala ako plne organizovaná škola so štyrmi odbormi s vyše 400 žiakmi. Od roku 2009-2010 pre pokles žiakov pod kritický počet zrušili literárno – dramatický odbor školy. V súčasnosti má ZUŠ v Hurbanove tri odbory: hudobný, výtvarný a tanečný s počtom žiakov 396. Prevádzkuje detašované triedy v obciach Chotín, Imeľ, Nesvady, Svätý Peter a Pribeta.

 
adresa: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Hurbanovo
Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo
IČO: 37867091
kontakt:
+421 (0)35 3700 219 (klapka) (riaditeľ školy)
+421 (0)917 717 650
+421 (0)35 3700 262 (klapka) (hudobný odbor)
email:
zusmaihurbanovo@gmail.com  
vozushurbanovo@gmail.com (výtvarný odbor)
webové stránky: http://www.zushurbanovo.sk
Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo bolo zriadené 1.4.1997 ako Domov penzión pre dôchodcov s kapacitou 55 miest. Prvý obyvateľ nastúpil 1.9.1997. Od 1.7. 2002 zariadenie prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo a od 1.3.2009 funguje pod názvom Zariadenie pre seniorov Smaragd s kapacitou 77 miest.

 
adresa: Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo
Sládkovičová 30, 947 01 Hurbanovo
IČO: 0031194231
DIČ: 2020985065
kontakt:
+421 (0)35 760 3355 (ústredňa)
+421 (0)35 3700 270 (klapka) (riaditeľ)
+421 (0)35 3700 271 (klapka) (ekonóm)
+421 (0)35 3700 274 (klapka) (kuchyňa)
+421 (0)35 3700 275 (klapka) (sociálna sestra)
+421 (0)35 3700 276 (klapka) (hlavná sestra)
fax: +421 (0)35 760 3355
email: info@smaragdhurbanovo.sk
podatelna@smaragdhurbanovo.sk
webové stránky: http://www.smaragdhurbanovo.sk/
Aktuality
lecofest-ico
9. ročník Lečofestu spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetín a zaváranín | 25. august, park Hliník v Bohatej

06.08.2018

OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo – Bohatáv spolupráci so slovenským zväzom záhradkárov v Bohatej Vás srdečne pozývajú na 9. ročník Lečofestu spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetín a zaváranín, ktorý sa uskutoční 25. augusta… Zobraz viac »

mvsr-ico
Seniori pozor, nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov!

23.07.2018

Vážení občania, v poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný podstatne zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ ku ktorým skutkom došlo rôznymi spôsobmi. Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od… Zobraz viac »

job-search
Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka MŠ), Hurbanovo

17.07.2018

Mesto Hurbanovo ako zriaďovateľ Materskej školy Hurbanovo, Nový diel 50, 947 01 Hurbanovo v zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných… Zobraz viac »