Orgány, útvary a inštitúcie miestnej samosprávy

Na Slovensku má územná samospráva dve úrovne:

  • Miestna územná samospráva – obce a mestá
  • Regionálna územná samospráva – vyššie územné celky (VÚC).
Centrum voľného času v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí (…) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin, tj. aj v ich voľnom čase.
 
adresa: Centrum voľného času v Hurbanove
Novozámocká 10
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 761 0041
+421 (0)915 749 714
email: cvc.hurbanovo@gmail.com
webové stránky: www.cvchurbanovo.sk
Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
 
adresa: Materská škola Hurbanovo
Nový diel 50
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 208, 247 (klapka)
+421 (0)915 284 686
školské stravovanie: +421 (0)35 3700 209 (klapka)
email: mshurbanovo@mshurbanovo.sk
webové stránky: http://www.mshurbanovo.sk/
   
elokované pracovisko: Materská škola Hurbanovo
Á. Fesztyho 14
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 209 (klapka)
+421 (0)918 386 146
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. Činnosť mestskej polície upravuje ďalej Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Územná pôsobnosť Mestskej polície Hurbanovo: Bohatá, Holanovo, Hurbanovo, Pavlov Dvor, Nová Trstená, Vék, Zelený Háj.

 
adresa: Mestská polícia Hurbanovo
Komárňanská 104
947 01 Hurbanovo
linka pomoci: 159 (non – stop)
službukonajúci policajt: +421 (0)905 119 861
kancelária MsP: +421 (0)35 3700 259 (klapka)
centrálny kamerový systém (CKS): +421 (0)35 3700 253 (klapka)
email: policia@hurbanovo.sk
webové stránky: http://www.hurbanovo.sk/mestska-policia
Spoločnosť MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
 
adresa: MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 760 2717
+421 (0)905 400 412
fax: +421 (0)35 760 2717
email: info@msvakhurbanovo.sk
jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk (konateľ)
webové stránky: www.msvakhurbanovo.sk

Na zabezpečenie výkonu úloh delegovanej štátnej správy a v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu niektorých úloh obcí a miest, zriadili k termínu 23. decembru 2002 obce Bajč, Dulovce, Hurbanovo, Imeľ, Martovce, Nesvady, Pribeta a Svätý Peter Spoločný stavebný úrad.

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje úlohy vyplývajúce z ustanovení § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. na úseku: a) územného plánovania a stavebného poriadku –pôsobnosť stavebného úradu (§ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z.) b) vyvlastňovacieho konania (v zmysle Čl. II zákona č. 103/2003 Z.z.) c) pozemných komunikácií ( § 2 písm.a) zákona 416/2001 Z.z.) d) vodného hospodárstva ( §63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) e) ochrany prírody (§ 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z.)

 
adresa: Spoločný stavebný úrad
Nám Dr. M. Thege Konkolyho 3
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 239, 240, 241, 252 (klapka)
mobil: +421 (0)915 815 573; +421 (0)915 754 829
email: zuzana.kovacsova@hurbanovo.sk; roland.hulko@hurbanovo.sk
webové stránky: www.hurbanovo.sk/stavebny-urad

 

úradné hodiny:
  obed  
pondelok: 08:00 12:00 13:00 15:15
streda: 08:00 12:00 13:00 16:45
piatok: 08:00 12:00 13:00 14:45
Spoločný školský úrad v Hurbanove bol zriadený v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry (podľa §20 a 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov). Vznikol 1. júla 2004 s rozšírením Spoločného obecného úradu vytvoreného 01. 01. 2003 zmluvou medzi Mestom Hurbanovo a obcami Bajč, Dulovce, Imeľ, Martovce, Nesvady, Pribeta a Svätý Peter. Podľa 2. dodatku tejto zmluvy od 1. októbra 2007 je k SOÚ – ŠÚ pričlenená aj obec Iža.
 
adresa: Spoločný školský úrad
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo
kontakt: +421 (0)35 3700 242 (klapka)
mobil: +421 (0)905 888 479
email: marta.kovacova@hurbanovo.sk
webové stránky: https://www.hurbanovo.sk/spolocny-skolsky-urad
Základná škola v Hurbanove je výchovnovzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku 6-14 (15) rokov. 1. januára 2002 bola škole priznaná právna subjektivita. V školskom roku 2015/2016 má škola 364 žiakov v 18 triedach. Na škole pracuje 32 pedagogických a 14 nepedagogických pracovníkov. V súčasnosti sa zameriava na rozšírené vyučovanie telesnej výchovy. Okrem dvoch telocviční má aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom.
 
adresa: Základná škola Hurbanovo
Nám Dr. M. Thege Kolkolyho 2
947 01 Hurbanovo
vyučovací jazyk: slovenský
kontakt: +421 (0)35 760 2541
+421 (0)907 093 820
fax: +421 (0)35 760 4660
email: zs.hurbanovo@gmail.com
webové stránky: www.zshurbanovo.edupage.org
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda.
 
adresa: Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
Športová 320/7, P.O.Box 49
947 01 Hurbanovo
IČO: 37861158
vyučovací jazyk: maďarský
kontakt:
+421 (0)35 3700 215 (klapka)  
+421 (0)35 3700 216 (klapka) (riaditeľ)
+421 (0)35 3700 257 (klapka) (zástupca riaditeľa)
+421 (0)35 3700 255 (klapka) (materská škola)
+421 (0)35 3700 256 (klapka) (kuchyňa)
fax: +421 (0)35 760 2540
email: fesztyalapiskola@gmail.com
webové stránky: https://fesztyalapiskola.edupage.org/
Základná umelecká škola v Hurbanove bola založená v roku 1985. Začínala s dvoma odbormi a so 60 žiakmi. Do roku 2009 pracovala ako plne organizovaná škola so štyrmi odbormi s vyše 400 žiakmi. Od roku 2009-2010 pre pokles žiakov pod kritický počet zrušili literárno – dramatický odbor školy. V súčasnosti má ZUŠ v Hurbanove tri odbory: hudobný, výtvarný a tanečný s počtom žiakov 396. Prevádzkuje detašované triedy v obciach Chotín, Imeľ, Nesvady, Svätý Peter a Pribeta.

 
adresa: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Hurbanovo
Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo
IČO: 37867091
kontakt:
+421 (0)35 3700 219 (klapka) (riaditeľ školy)
+421 (0)917 717 650
+421 (0)35 3700 262 (klapka) (hudobný odbor)
email:
zusmaihurbanovo@gmail.com  
webové stránky: http://zusmaihurbanovo.edupage.org
Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo bolo zriadené 1.4.1997 ako Domov penzión pre dôchodcov s kapacitou 55 miest. Prvý obyvateľ nastúpil 1.9.1997. Od 1.7. 2002 zariadenie prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo a od 1.3.2009 funguje pod názvom Zariadenie pre seniorov Smaragd s kapacitou 77 miest.

 
adresa: Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo
Sládkovičová 30, 947 01 Hurbanovo
IČO: 0031194231
DIČ: 2020985065
kontakt:
+421 (0)35 760 3355 (ústredňa)
+421 (0)35 3700 270 (klapka) (riaditeľ)
+421 (0)35 3700 271 (klapka) (ekonóm)
+421 (0)35 3700 274 (klapka) (kuchyňa)
+421 (0)35 3700 275 (klapka) (sociálna sestra)
+421 (0)35 3700 276 (klapka) (hlavná sestra)
fax: +421 (0)35 760 3355
email: info@smaragdhurbanovo.sk
podatelna@smaragdhurbanovo.sk
webové stránky: http://www.smaragdhurbanovo.sk/
Aktuality
SL_posta_logo_96px
Pošta HURBANOVO 1 dňa 23. júla 2024 z technických príčin zatvorená

11.07.2024

Za účelom zlepšovania služieb Slovenskej pošty bude Pošta HURBANOVO 1 dňa 23. júla 2024 z technických príčin zatvorená. K dispozícii bude opäť 24. júla 2024. Celé Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.… Zobraz viac »

100x100 cppap
Centrum poradenstva a prevencie | Pracovná ponuka | Psychológ

10.07.2024

Centrum poradenstva a prevencie vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto na pozíciu PSYCHOLÓG. Celé Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: CPP – Pracovná ponuka | Psychológ [117kB, .PDF]

100x100_HKD_2024
HKD 2024 | 28.-29.6. 2024 | report

09.07.2024

Priatelia, veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Hurbanovských kultúrnych dní a posielame krátky sumár oboch dní: Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Veľmi pekne Vám ďakujeme za to, že ste… Zobraz viac »