(2022- 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže