(2022- 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže

19.01.2023 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie
01.03.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia komisie
29.05.2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie