(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

23.01.2023 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie
05.04.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia komisie