Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2023 – doteraz

1/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 5 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 72, schválené uznesením MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien schválených uznesením MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01.2009

Účinné od: 18.06.2023

2/2023 o príspevkoch v školstve

Účinné od: 01.09.2023

3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho dodatkov

Účinné od: 01.01.2024

4/2023 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 01.01.2024