Úradná tabuľa

Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2014
Vyhlásenie volieb Počet obyvateľov Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MZ v...
Pozvánka na 36. zasadnutie MZ v Hurbanove
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
hurbanovoerb
Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2014

Pridané: 20.10.2014

Vyhlásenie volieb Počet obyvateľov Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MZ v Hurbanove 15. novembra 2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Hurbanove 15. novembra 2014 Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry  

Pozvánka na 36. zasadnutie MZ v Hurbanove

Pridané: 20.10.2014

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 30. 10. 2014, t.j. vo… Čítajte ďalej »

kalapac
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 15.10.2014

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011.Čas a miesto konania: 29.10.2014 v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly -Thege Hurbanovo (malá zasadačka na 1. poschodí) na adrese:… Čítajte ďalej »

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 105
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 105 mesta Hurbanovo

Pridané: 14.10.2014

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 105
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 106 mesta Hurbanovo

Pridané: 14.10.2014

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 106 mesta Hurbanovo  o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

peniaz
Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017

Pridané: 14.10.2014

Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017 – príjmy Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017 – výdavky

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 105
Návrh dodatku k VZN o miestnej dani za psa

Pridané: 14.10.2014

Návrh dodatku k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 108 mesta Hurbanovo o miestnej dani za psa

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 105
Návrh VZN o dani z nehnuteľností

Pridané: 14.10.2014

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Pridané: 14.10.2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  Mesta Hurbanovo na 1. polrok 2015 – / Návrh /

stop
POZOR – zmena dopravného značenie v Hurbanove

Pridané: 06.10.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo, že od 6. októbra 2014 je zmena dopravného značenia na uliciach Á. Fesztyho, Konkolyho, Slobody a Konkolyho námestí. Prosíme účastníkov cestnej premávky (vodičov, cyklistov, chodcov) o zvýšenú pozornosť v úseku od… Čítajte ďalej »