Všeobecne záväzné nariadenia č. 01 – 42

1 Nariadenie O miestnych poplatkoch

Účinné od: 30.05.1991 / Zrušené: 26.06.1992

2 Štatút Mesta Hurbanovo

Účinné od: 23.12.1991

3 O dňoch a mieste konania volieb do zastupiteľských zborov

Účinné od: 15.05.1992

4 O miestnych poplatkoch

Účinné od: 26.06.1992

5 O prenajímaní mestských bytov

Účinné od: 20.11.1992

6 O zneškodňovaní komunálneho odpadu

Účinné od: 20.11.1992

7 O dani z nehnuteľnosti (317/1992 Zb.)

Účinné od: 18.12.1992

8 O predaji bytov a nebytových priestorov

Účinné od: 25.02.1994

9 Doplnok VZN č.4

Účinné od: 25.05.1994

10 O dani z nehnuteľnosti na rok 1994

Účinné od: 25.02.1994

11 O verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác

Účinné od: 01.07.1994

12 O pravidlách verejnej súťaže o prenájmu hnuteľnosti a nehnuteľnosti

Účinné od: 04.11.1994

13 O pravidlách verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľností (pozemkov, stavieb) a hnuteľností vo vlastníctve mesta Hurbanovo a vo vlastníctve organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Hurbanovo

Účinné od: 04.11.1994

14 O usmerňovaní podnikateľskej činnosti mesta

Účinné od: 04.11.1994

15 Doplnok k VZN č. 8

Účinné od: 04.11.1994

16 O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané MsÚ

Účinné od: 07.04.1995

17 Doplnok k VZN č. 2

Účinné od: 07.04.1995

18 Doplnok k VZN č. 8

Účinné od: 09.11.1995

19 O dani z nehnuteľnosti na rok 1996

Účinné od: 15.12.1995

20 O podmienkach poskytovania dotácií a krátkodobých návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Hurbanovo

Účinné od: 15.03.1996

21 Zmena VZN O dani z nehnuteľností na rok 1996

Účinné od: 20.09.1996

22 Zmena VZN O miestnych poplatkoch

Účinné od: 20.09.1996

23 O dani z nehnuteľnosti na rok 1997

Účinné od: 18.12.1996

24 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Účinné od: 04.04.1997

25 O nakladaní s komunálnymi odpadmi

Účinné od: 11.02.1997

26 O dani z nehnuteľnosti na rok 1998

Účinné od: 12.12.1997

27 O miestnych poplatkoch

Účinné od: 30.04.1998 / Zrušené: 23.10.2003

28 O volebnej kampani vo voľbách do NR SR v roku 1998

29 O dani z nehnuteľnosti na rok 1999

30 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo - príloha - Trhový poriadok

31 Dodatok k VZN č. 29

32 O dani z nehnuteľnosti na rok 2001

33 Štatút mesta

34 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

35 Ktorým sa upravuje prenajímanie a hospodárenie s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Hurbanova

36 O dani z nehnuteľnosti na rok 2002

37 O nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber

38 O pohrebiskách a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov

39 Odpad

40 Vylepovanie plagátov NR SR

41 O volebnej kampani vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v dňoch 6. a 7. decembra 2002

42 O dani z nehnuteľnosti na rok 2003